​PROJEKTETS INDSATSOMRÅDER (JVF. VÆKSTFORUM)

1. Udvikling og implementering af tiltag, der fremskynder iværksætteri og entreprenørskab i uddannelsessystemet og klæder undervisere og  vejledere bedre på for at sikre, at elevernes viden er brugbar til etablering af egen virksomhed og opbygning af iværksætterkompetencer

2. Opkvalificering af lærere og opfølgning i form af gennemførte forløb, hvor de opkvalificerede lærere underviser

3. Udvikling og facilitering af uddannelses- og undervisningsforløb i samarbejde med virksomheder

OM PROJEKTET

Projektkonceptet er bygget op omkring Vækstforums 3 indsatsområder (se beskrivelser ovenfor), samt projektets 2 hovedaktiviteter:

1. Skabelsen af den entreprenørielle skole
2. Undervisning i entreprenørskab

Partnerskabet har udviklet projektkonceptet ud fra en erkendelse af, at skolerne ikke har den fornødne viden til selv at skabe og udvikle iværksætteri og entreprenørskab i undervisningen. Dertil følger en erkendelse af, at skolerne ikke har mulighed for at frigøre de ressourcer, der er nødvendige for, at undervisere kan deltage i opkvalificerende kurser om iværksætteri. Endvidere står undervisere ofte alene med at få implementeret tillærte kompetencer i deres undervisning.

Skolerne ser en styrke i, at opkvalificering foregår på den enkelte skole med henblik på at udvikle undervisningen, så den passer til skolen og dennes uddannelsesretning. Medfinansieringen fra EU-Socialfonden muliggør en tilføjelse af viden og ressourcer til skolerne, som vil betyde opfyldelse af EU- Socialfondens hensigt: Iværksætteri og jobskabelse, herunder undervisning i iværksætteri.

 

En ressourcetilføjelse er her tænkt som, at der afsættes projekttimer til at ansætte kandidater (benævnt ”Iværksætterkoordinatorer”) med den viden og erfaring, samt de kompetencer, som skolerne efterlyser.

Iværksætterkoordinatorernes funktion er at understøtte skolerne og underviserne i at udvikle, facilitere og implementere tiltag, der kan fremskynde iværksætteri og entreprenørskab i alle fag og dermed i hele uddannelsessystemet. Udvikling og forankring tager udgangspunkt i skolernes forløbsbeskrivelser.

 

Iværksætterkoordinatorerne har til opgave at assistere skolerne med projektets 2 hovedaktiviteter. Dette for at iværksætterkoordinatorerne får gode relationer til både elever, undervisere og ledere på hver skole, hvilket giver fundamental indsigt i de forskelligartede behov, skolerne har og de aktiviteter der, som følge heraf, skal igangsættes for at realisere det overordnede projektoutput; at flere elever oplever undervisningen som entreprenant og får lyst til/mod på at starte egen virksomhed i fremtiden.

Projektperioden løber over ca. 3 år. De projektansatte blev ansat ca. tre måneder efter projektopstart og forventes at afslutte projektopgaverne tre måneder inden projektslut, således at effekterne og resultaterne kan måles, evaluereres og der kan udarbejdes en afsluttende projektrapport.

PIXI FOLDER

 

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

– få overblik over mulighederne i 2014-2020