PROJEKTKONCEPTET

På denne side finder I oplysninger om projektets indsatser, hovedaktiviteter, delaktiviteter, mål, output og effekter.

HOVEDAKTIVITET 1: SKABELSEN AF DEN ENTREPRENØRIELLE SKOLE

 • Iværksætterkoordinatorer med kontortid og forankringsfokus ansættes på alle partnerskolerne 

 • Sikring af ledelsesinvolvering med min. 1 opstartsworkshop og 6 artikler med ledelsesvinkel

 • Udvikling af materialer til deling på den webbaserede platform Wix.com:

  • Projektets implementeringsværktøj og værktøjskasse

  • Udarbejdelse af 40 entreprenante forløbs- og undervisningsbeskrivelser

  • Udarbejdelse af 40 entreprenante caseforløb til undervisningen, hvor mindst 5 virksomheder inddrages

 • Facilitering af arbejdsgruppemøder/inspirationsworkshops med fokus på vidensdeling, som afholdes for undervisere med sammenlignelige fag på tværs af skolerne/uddannelserne

 

HOVEDAKTIVITET 2: UNDERVISNING I ENTREPRENØRSKAB

 • 168 undervisere bliver rådgivet og modtager sparring og supervision om entreprenant undervisning

 • 168 undervisere benytter OctoSkills-app’en til måling af den indflydelse entreprenant undervisning har på eleven

 • 3 kickoff arrangementer afholdes for undervisere, der deltager i projektet 

 • 1.680 elever deltager i undervisning med større entreprenant fokus

 

 

OUTPUT, HOVEDAKTIVITET 1: SKABELSEN AF DEN ENTREPRENØRIELLE SKOLE

 • Sikring af ledelsesinvolvering på alle skolerne

 • 6 skoler får adgang til Wix.com platformene, hvor de kan hente viden og inspiration og skabe netværk på tværs af grupper, uddannelsesretninger og skoler.

 • 168 undervisere styrker deres entreprenørielle kompetencer

 • 10 entreprenante forløbs-/ undervisningsmodeller udvikles til brug efter projektperiodens udløb

 • 20 casemodeller med entreprenørielle elementer til brug efter projektperiodens udløb

 • Partnerskolerne opnår en bedre sammenhæng og vidensdeling mellem skolerne

 

OUTPUT, HOVEDAKTIVITET 2: UNDERVISNING I ENTREPRENØRSKAB

 • 70% undervisere har indarbejdet entreprenørielle elementer i deres undervisning (med udgangspunkt i forløbsbeskrivelserne)

 • 70% flere elever oplever undervisningen som entreprenant/ virkelighedsnær

 • 7% flere elever har lyst til/mod på at starte virksomhed inden for de næste 3 år

 • 10% flere elever deltager i Nordjyske Nyskabere/Company Programme

 

 

FORVENTEDE EFFEKTER PÅ BAGGRUND AF PROJEKTETS AKTIVITETER OG OUTPUT

 • 70% flere elever mener de har opbygget og fået tro på egne entreprenørielle færdigheder

 • Bedre forudsætninger for fremtidens iværksættere som følge af fagspecifik, entreprenøriel opkvalificering på ungdomsuddannelser