FORRETNINGSGANGSBESKRIVELSE

Forretningsgangsbeskrivelsen har til hensigt at kvalitetssikre og etablere de interne forretningsgange i projektet, således at misforståelser og fejl undgås. Samtidig skal andre i fremtiden kunne gennemskue og forstå projektets opbygning og økonomi.

 

Her kan du finde forklaring til hver proces og downloade de tilhørende EU-Socialfondsmaterialer fra erhvervsstyrelsen, herunder vejledninger, start- og slutskema, timeregisteringer... mv.

ARBEJDSGANG FOR MEDARBEJDERREGISTRERING

PIXI-VEJLEDNING

MEDARBEJDERREGISTER

Den administrative medarbejder udfylder medarbejderoplysningerne for alle ansatte, hvis udgift skal medtages i projektet.

Medarbejderoplysningerne samler de informationer, som skal medtages i projektet. Oplysningerne bruges i PRV-systemet, som skal benyttes til rapportering i projektet. Hver måned fremsendes skemaet med nye medarbejdere på projektet til den administrative controller.

Skemaet er tilpasset import af medarbejderoplysningerne til PRV-systemet og må derfor ikke ændres.

VEJLEDNING TIL REGISTRERING AF MEDARBEJDERE

Vejledning i, hvorledes medarbejderoplysningerne skal udfyldes

TIMEREGISTRERINGSSKEMA

Medarbejdere skal registrere den tid, de har anvendt på projektet, og som skal indgå i støttegrundlaget. Timer registreres løbende, specificeret og fordelt pr. dag. Kun medarbejderen selv må rette i egen timeregistrering, hvis der er fejl eller mangler. Det er vigtigt at være meget detaljeret og omhyggelig ved udfyldelse. Husk, at timeregistreringen skal dateres og godkendes af medarbejder samt iværksætterkoordinator, og at dette gøres så tæt på afslutningen af måneden som muligt. Iværksætterkoordinatorens timeregistreringsskema underskrives af projektleder og afleveres derfor uden lederunderskrift til den administrative medarbejder, som indtaster og videresender til den administrative controller.

 

Ved beregning af lønudgift benyttes faktisk betalt løn til månedslønnede medarbejdere. Der indgår følgende udgifter, som fremgår af lønsedlen: A-indkomst før arbejdsmarkedsbidrag, 3 x ATP samt pension. Lønnen beregnes ud fra det antal timer, der kan medtages ifølge timeopgørelsen x den beregnede timesats. Beregnede løn må ikke overstige den faktiske løn for perioden. Kun projektrelevante løndele kan medtages i lønnen. Trækkes løndele ud, så husk, at pensionen også skal reguleres.

Normen for en fuldtidsansat er 1.628 timer årligt. Husk at udfylde jeres skolenavn (under økonomisk partner) samt cvr-nr.

 

Timeregistreringsskemaet sendes til den projektadministrative medarbejder på egen skole senest d. 2. den efterfølgende måned. Den projektadministrative medarbejder sikrer korrekt udfyldelse af skemaet og udfylder oplysningerne i fremsendt regneark. Hver måned senest d. 8. (og gerne før) videresendes dokumenterne til kontrol og viderebehandling hos projektets controller. Det er vigtigt, at dokumenterne er gennemgået hos partneren, udfyldt korrekt, dateret (dato med årstal) og underskrevet, før I sender videre til tovholderskolen. Hvis noget er mangelfuldt, og det derved ikke godkendes hos revision/Erhvervsstyrelsen, vil det i første omgang "ramme" egen skoles tilskud og derefter det samlede projekt.

 

Er man ansat 100% på projektet, skal der ikke foretages tidsregistrering. Her skal der i ansættelseskontrakt/tillæg til ansættelseskontrakt fremgå opgavetyper og underskrifter, inden perioden påbegyndes. Hvis dette ikke er sket, skal der registreres detaljeret indtil gyldig, underskrevet kontrakt er gældende. Selv om en person er ansat 100% på projektet, er det vigtigt at have et overblik over, hvad tiden bruges til. Medarbejdere skal, hvis de bliver bedt om det, kunne sandsynliggøre den tid, de har brugt.

NB! Det er ifølge de nye støtteberettigelsesregler, som trådte i kraft d. 1. september 2018, muligt at kontraktansætte projektmedarbejdere på deltid. Dette kræver, at der laves en tillægskontrakt mellem medarbejder og partnerskoler, som supplerer ansættelsesaftalen. I tillægskontrakten skal medarbejderens opgaver samt den procentmæssige belastning af arbejdsforholdets projektrelevante arbejdstid fremgå. Link til Erhversstyrelsens skabelon til deltidskontrakter findes her:  https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/stoetteberettigelsesregler-0. Deltidskontrakter sendes til projektleder eller controller. Først når kontrakten er underskrevet, modtaget og godkendt, kan medarbejderen stoppe med at registrere timer.

Bemærk, at alt skal sendes som sikker post!

Timeregistreringsskema udleveres/ mailes ved henvendelse til den administrative medarbejder på egen skole

REGISTRERING AF MEDARBEJDERLØN

Den administrative medarbejder udfylder skemaet medarbejderløn for alle ansatte, hvis udgift skal medtages.

Skemaet er tilpasset import af lønoplysningerne til PRV-systemet og må derfor ikke ændres.

VEJLEDNING TIL REGISTRERING AF MEDARBEJDERLØN

Dette er en vejledning i, hvordan medarbejderlønnen registreres.

Please reload

ARBEJDSGANG FOR DELTAGERREGISTRERING

PIXI-VEJLEDNING

DELTAGERREGISTRERING (DELTAGERSKEMA, STARTSKEMA, TIMEREGISTRERING, SLUTSKEMA)

Projektkoordinatorernes og undervisernes opgaver er følgende:

Projektkoordinatorerne/underviserne gennemgår og udfylder deltagerskemaer, startskemaer og slutskemaer med eleverne samt sørger for at indsamle og underskrive timeregistreringerne fra deltagerne.

Deltagerskema - UDFYLDES KUN, HVOR DER BENYTTES DIGITALE STARTSKEMA, ellers fremgår GDPR på bagsiden af startskema.

Deltagerskema til behandling af personoplysninger skal udfyldes af alle eleverne, som udfylder digitale startskema.

Deltagere under 15 år må ikke selv underskrive. Deres deltagerskema skal underskrives af deres værge. Deltagere fra 15 til 17 år må godt underskrive selv. Dog er det meget vigtigt, de ved og forstår, hvad de underskriver. Dvs. at deres undervisning er støttet af EU-midler, samt de generelle regler omkring persondataloven. Den person, der gennemgår dokumentet med deltagerne, skal informere deltagerne om, hvad de underskriver, og hvorfor de skal underskrive. Samtidig skal det vurderes, om deltageren selv kan underskrive, eller det istedet er en værge, der skal underskrive.

Deltagerskemaerne afleveres til den projektadministrative medarbejder på egen skole senest 14 dage før start. Meddel samtidig den administrative medarbejder om start og slutdato i projektet. 

Oplysningerne fra deltagerskemaerne bruges til udfyldelse i regnearket deltageroplysninger. Regnearket sendes af den projektadministrative medarbejder senest 10 dage før start til projektets controller sammen med deltagerskemaerne. 

Deltagerskemaerne mailes til administrativ controller i en fil pr. klasse. Der skal kun sendes et deltagerskema pr. deltager i projektet. 

Bemærk alt skal sendes som sikker post! 
Bemærk også, at elevers timer kun kan tælles med, såfremt de er på underhold (f.eks. SU). Elever er berettiget til SU kvartalet efter deres 18 års fødselsdag. Elever der fylder 18 år d. 17. januar kan derfor tidligst modtage SU d. 1. april. Vær opmærksom på SU styrelsens skæringsdatoer og udfyld deltagerskemaerne korrekt, så det kun er elever på underhold, der fremgår af de bilag, som hver måned sendes til adm. controller. 

Deltagerskema udleveres / mailes ved henvendelse til den administrative medarbejder på egen skole

REGISTRERING AF DELTAGERE

Den administrative medarbejder udfylder deltageroplysninger for alle deltagere. Deltageroplysningerne samler de forskellige oplysninger på deltagerne og udfyldes på baggrund af de indhentede deltagerskemaer.

Skemaet er tilpasset import af deltageroplysningerne til PRV-systemet og må ikke ændres.

VEJLEDNING, REGISTRERING AF DELTAGERE

Dette er en vejledning i, hvorledes deltageroplysningerne skal registreres.

STARTSKEMA

Startskema pr. sms til deltagerne

Alle deltagere skal udfylde et start- og slutskema, hvis medfinansiering skal kunne medtages. Startskemaet skal også udfyldes af deltagere under 18 år som dokumentation på deres deltagelse i projektet. Deltagere under 15 år må ikke selv underskrive. Deres startskema skal underskrives af deres værge. Deltagere fra 15 til 17 år må godt underskrive selv. Det er meget vigtigt, de ved og forstår, hvad de underskriver. Dvs. at deres undervisning er støttet af EU-midler, samt de generelle informationer omkring persondataloven. Den person, der gennemgår dokumentet med deltagerne, skal informere deltagerne om, hvad det er, de underskriver, og hvorfor der underskrives. Samtidig skal personen vurdere, om deltageren selv kan underskrive, eller det er en værge, der skal underskrive.

Vejledning til manuelle startskemaer

Iværksætterkoordinator / Administrativ medarbejder har fået tilsendt links med startskema med GDPR oplysninger på bagsiden. Der er 2 versioner en med databeskyttelsesrådgiver og en uden. Hver partner skole udfylder selv bagsiden på den korrekte, hvorefter skemaerne  printes dobbeltsidet til eleverne.

​​Partnerskolen har ansvaret for, at startskemaerne er korrekt udfyldt inden de mailes til controller.

Manuelle startskemaer med GDPR oplysninger på bagsiden gennemgåes grundigt og evt. mangler / fejl tilrettes, efterfølgende sorteres skemaerne i alfabetisk rækkefølge efter fornavn og mailes til controller klassevis.
 

Manuelt startskema

TIMEREGISTRERINGSSKEMA DELTAGERE

SÅDAN UDFYLDES SKEMAERNE I PRAKSIS

Specielt for SKP elever gælder det, at elever +15 år skal udfylde timeregistreringsskemaer. Alle andre elever skal være +18 år og på underhold (SU), før de skal udfylde timeregistreringsskema. Dette gøres for at kunne medregne deres tid som egenfinansiering. Husk på timeregistreringen at udfylde jeres skolenavn (under økonomisk partner) samt cvr-nr.

 

For timeregistreringen gælder følgende:

Hver elev skal selv udfylde timerne i timeregistreringsskemaet. Det er de faktiske undervisningstimer/-tid, der skal skrives på. Eksempel: 1 lektion på 45 min = 0,75, 1 lektion på 60 min = 1,00. 

 • Tiden skal opdeles i aktiviteter og beskrives som eksempelvis idegenerering, specifikt hjemmearbejde, workshops eller andet, der har tydelig sammenhæng med projektmålene. Alle steder eleverne har deltaget skal underviseren underskrive (dvs. både praktik og skole). Eleven skal også selv underskrive.

 • Undervisningstiden må ikke være udfyldt på forhånd. Aktiviteten må godt være udfyldt på forhånd af underviseren.

 • Ved sygdom og andet fravær tæller timerne for eleven ikke med i projektet.

 • Kun forbrugt tid må medtages. Dvs. pauser skal fratrækkes den tid, der registreres.

 • Hver elev skal have gennemsnitligt 33,5 faktiske undervisningstimer i forløbet (á 60 min.), svarende til 42 lektioner (á 45 min.). Udsvinget må være ca. +/- 4 timer.

 • Istedet for at påføre cpr.nr. foreslås det, at man benytter id-nr. bestående af fødselsdato + klassebetegnelse.

 

NB: for at sikre et gennemsnit på 33,5 timers deltagelse i projektet for hver elev (á 60 min.) bør forløbene så vidt muligt sigte efter et højere timeantal. Kortere forløb kan indtænkes i første to projektperioder (aug. 2017 - aug. 2018), da disse anskues som pilotperioder, hvor testforløb afprøves. 

 

Mht. timeregistreringsskemaerne for eleverne gælder følgende:

 • Det vælges, om projektkoordinatorerne/underviserne selv udfylder undervisningsaktiviteterne eller får eleverne til at gøre det med hjælp fra projektkoordinatorerne/underviserne.

 • Projektkoordinatorerne og underviserne aftaler hvem af dem, der opbevarer timeregistreringsskemaerne, da det er langt det sikreste. Eleverne skal derfor enten efter endt modul eller hver dag skrive det antal timer på timeregistreringsskemaet, som der faktisk er undervist i på forløbet.

 • Ved udgangen af hver måned sørger projektkoordinatorerne/underviserne for, at alle timeregistreringsskemaerne for den pågældende måned udfyldes og underskrives af eleverne. Timeregistreringsskemaerne SKAL være underskrevet af eleverne, ellers kan de ikke blive godkendt i den videre projektadministrative arbejdsgang.

 • De underskrevne timeregistreringsskemaer videregives til de elever i skolepraktik, som er med i projektet.

 • Eleverne i skolepraktikcentret har løbende dialog med skolens projektkoordinator om skemaerne, opbevaring og videresending til skolens projektadministrative medarbejder.

 • Den projektadministrative medarbejder sikrer korrekt udfyldelse af skemaet og udfylder oplysningerne i et fremsendt regneark. Hver måned videresendes dokumenterne til kontrol og videre behandling hos projektets controller. Bemærk alt skal sendes som sikker post.

 

Standardsatsen benyttes til deltagerfinansieringen og skal ikke dokumenteres i form af lønseddel.

På baggrund af elevantallet på partnerskolerne for skoleåret 2016, er der lavet en gennemsnitsberegning på det antal elever, der i projektperioden vil indgå i projektets aktiviteter.

 

Der er sammenlagt ca. 1.680 målgruppeelever, der indgår i projektaktiviteterne og projektets socialfondsindikatorer, og som derfor skal lave start- og slutskema, når de henholdsvis starter og slutter i projektet.

 

Antal timer eleverne gennemsnitligt indgår direkte i projektaktiviteterne omregnet pr. elev = 33,5 timer (á 60 min.)

 

Timeregistreringsskema deltager udleveres ved henvendelse til administrativ medarbejder på partnerskolen

TIMEREGISTRERINGSSKEMA MED FORTRYKT NAVN OG ID-NR. PÅ DELTAGER

Kontakt administrativ controller for at få filen tilsendt. Filen er sendt ud til de administrative medarbejdere på skolerne. Skemaerne skal opbevares i henhold til persondataforordningen, som trådte i kraft maj 2018.

REGISTRERING AF DELTAGERUNDERHOLD

Den administrative medarbejder udfylder skemaet for deltagerunderhold for de deltagere, hvis udgift skal medtages i projektet.

Skemaet er tilpasset import af deltagerunderholdet til PRV-systemet og må ikke ændres.

VEJLEDNING, REGISTRERING AF DELTAGERUNDERHOLD

Dette er en vejledning i, hvordan deltagerunderholdet registreres.

SLUTSKEMA

Slutskema pr. sms til deltagerne

Alle deltagere skal udfylde et slutskema, hvis medfinansiering skal kunne medtages. Slutskemaet skal også udfyldes af deltagere under 18 år som dokumentation på deres deltagelse i projektet. Deltagere under 15 år må ikke selv underskrive. Deres slutskema skal underskrives af deres værge. 

Manuelt slutskema

Partnerskolen gennemgår slutskemaerne for fejl / mangler. Når slutskemaerne er korrekte sorteres de i alfabetisk orden efter fornavn og mailes til controller i en fil pr. klasse.

Please reload

KOMPETENCEUDVIKLING

OCTOSKILLS

Selvevalueringsværktøj
OctoSkills er en evalueringsapp, som bruges til at undersøge effekten af projektets undervisningsforløb.
App'en er baseret på spørgsmål vedrørende de 4 entreprenørielle kompetencer: kreativitet, omverdensrelation, handling og personlig indstilling.

 

Ved deltagelse i projektet vil elever (med hjælp fra undervisere og koordinatorer) benytte selvevalueringsværktøjet til at udfylde en start- og en sluttest, som illustrerer deres kompetenceudvikling igennem forløbet. 

Oprettelse af nye profiler
Når nye undervisere skal oprettes i systemet (teacher account), retter skolens koordinator henvendelse til projektleder Mia Borg Johansen (mjo@eucnordvest.dk) eller teamleder Casper (casper@ffe-ye.dk). Evalueringstesten kan først deles med eleverne, når registreringen af underviseren er foretaget. Derfor sendes der informationer på nye undervisere, der skal oprettes i systemet, til projektleder eller teamleder i god tid inden evaluering skal foretages. Efter oprettelse sendes en personlig manual, som fører underviseren igennem testens opsætning.

Oprettelse af elever (student account) kan ske i klasselokalet, og skal ikke planlægges forud for udfyldelse. Det er vigtigt, at eleverne husker deres oprettelsesmail og -password, da disse informationer skal bruges til at lave posttest, når projektforløbet afsluttes. 
 

Please reload

AFRAPPORTERING

KPI-SKEMAER

Inden de halvårlige afrapporteringer sendes KPI-skema for hver partnerskole til projektleder. KPI skemaerne indeholder information om afholdte aktiviteter i den afsluttede periode. Skolens koordinator bedes sende KPI skemaerne senest d. 7. marts ved forårrapporter og senest d. 7. september ved efterårsrapporter. Link til skabelon findes i ikonet nedenfor. 
 

Please reload

PROJEKTORGANISERING

PARTNERSKOLERNE

 1. EUC Nordvest, tovholder

 2. Hjørring Gymnasium

 3. Aalborghus Gymnasium

 4. Aalborg Handelsskole

 5. Erhvervsskolerne Aars

 6. Hasseris Gymnasium

SPARRINGSGRUPPER/PROJEKTMEDARBEJDERE

Projektmedarbejderne består af undervisere fra partnerskabets organisationer, der indgår i tværinstitutionelle sparringsfora.

De vidensdeler og deres ansvarsopgaver er at planlægge og realisere projektets hovedaktiviteter i praksis.

 

Mødeinterval: Efter behov

STYREGRUPPEN

Styregruppen består af projektlederne og repræsentanter fra de samarbejdende uddannelsesinstitutioner og eksterne samarbejdspartnere.

Styregruppens ansvarsopgaver er at:

 • bidrage med beslutninger og mandat til projektet

 • sikre projektets kurs i samspil med projektlederen

 • godkende budgetter og opfølgningsrapporteringer

 • levere bemanding og ressourcer til projektet

 • give projektgruppen accept af og sparring på løsninger

 

Mødeinterval: Kvartalsvis, her iberegnet et kick off-møde, et midtvejsmøde og et afslutningsmøde.

PROJEKTLEDER

Projektlederens ansvarsopgaver er b.la. at udarbejde projektbeskrivelse og aktivitetsplan og planlægge projektets fremdrift.

Aktivitetsopgaver:

 • Overordnet facilitering af styregruppe og projektgruppemøderne i samarbejde med koordinatorerne, projektansatte og skolerne

 • Sikre udvikling af projektets hovedaktiviteter i samarbejde med koordinatorerne, projektansatte og skolerne

 • Planlægge projektaktiviteternes fremdrift i samarbejde med koordinatorerne, den administrative controller og kvalitetsmedarbejder for løbende at følge op på projektets effektmål og milepæle

 • Udarbejde KPI-skemaer på baggrund af aktivitetsgennemførsel

 • Opdatering af projektets platform og hjemmesider wix.com

 

Projektrelaterede opgaver:

 • Deltage i projektorganisationens møder

 • Varetage faglig ledelse af koordinatorerne og projektmedarbejderne. Samarbejde med projektdeltagere omkring mål og udvikling af projektet

 • Samarbejde med projektets kvalitetsmedarbejder omkring indsamling af informationer til evaluering af områdets aktivitetsgennemførsel

 • I samarbejde med administrationen at sikre korrekt budgetstyring

 • Sikre projektevaluering og afrapportering af projektet

Projektlederen er bindeled mellem projektgruppen og styregruppen, samt projektpartnerskabet, Region Nordjylland og Erhvervsstyrelsen.

PROJEKTGRUPPEN

Projektgruppen består af projektlederen og koordinatorerne og repræsentanter fra de samarbejdende uddannelsesinstitutioner.

 

Overordnet ansvarsområde:

 • Formidling af projektgruppens arbejde til den organisation projektmedlemmet repræsenterer

 • Udvikling, planlægning og opfølgning af projektaktiviteterne

 • Analysering af problemstillinger

 • Formulere idéer til løsning af problem

 • Statusrapportering

 • Løbende justering af aktivitets- og tidsplan

 • Ledelsesinformation om igangværende projekters status

 • Eventuelt kommunikationsplan

Projektgruppens ansvarsopgaver er at sikre, at de organisationer, de repræsenterer, opnår indsigt i projektets opgaver, målopdelingerne og projektets fremdrift. Endvidere vidensdeling og sikring af, at projektet når sine mål.

ADMINISTRATIV CONTROLLER

Den administrative controller har det overordnede ansvar for projektets administrative og regnskabsmæssige opgaver.

Dertil er der afsat administrativt personale til hver af partnerskolerne, der kan bistå i projektets arbejder (se sektionen om administrative medarbejdere)

Opgaver: ( i samarbejde med projektleder ).

 • Samarbejde med de administrative projektmedarbejdere og projektlederen.

 • Sikring af rapportering af socialfondens materialer.

 • Udarbejdelse af projektregnskab i PRV.

 • Udarbejdelse af regnskabsmæssig rapportering til partnerskoler.

 • Kontakt/dialog med revisorer og andre med relevans til økonomifunktionen.

 • Kontinuerlig effektivisering af økonomifunktionen.

 • Udføre EUC Nordvests administrative forpligtelser som partner i projektet.

Endvidere udføre EUC Nordvests administrative forpligtelser som partner i projektet.

ADMINISTRATIVE MEDARBEJDERE

De administrative medarbejdere fungerer som støttefunktion til den administrative controller og koordinatorerne.

Opgaver:

 • Varetagelse af projektets forskellige administrative funktioner

 • Behandling af Socialfondsdokumenterne, herunder start- og slutskemaer

 • Deltagelse i projektmøder

 • Opdatering af hjemmesider

 • Ad hoc informationsopgaver

 • Behandling af projektregnskabet, herunder bogføring og lønninger i projektet

Den projektadministrative medarbejder sikrer i samarbejde med koordinator og projektmedarbejdere, korrekt udfyldelse af socialfondsdokumenter og videresender de indtastede projektrelaterede dokumenter til projektets administrative controller.

OCTOSUPPORT

Fonden for Entreprenørskabs support funktion har til ansvar at sikre det koordinerende arbejde med at fremskaffe viden og informationer om de indhentede data i måleredskabet OctoSkills. Det er endvidere meningen, at supportfunktionen skal understøtte:  

Opgaver

 • Måling af projektets kvalitet og fremdrift for at realisere aktiviteter, output og effekter

 • Evaluering af projektaktiviteterne og det overordnede projektkoncept

 • Teknisk støtte i forbindelse med opsætning af nye undervisere og elever

 • Teknisk støtte i forbindelse med dataindsamling og dashboard illustrationer

 • Sparring i forbindelse med opsætningsmuligheder og fremtidig måling af partnerskolernes entreprenørielle indsatser

IVÆRKSÆTTERKOORDINATORER

Koordinatorerne har det overordnede ansvar for at sikre aktivitetsgennemførelsen og dokumentationsforpligtelsen af skolernes deltagerfinansiering (egenfinansiering).

Dokumentationsopgaver:

 • Sikre områdets dokumentation for deltagerfinansiering til overlevering til projektets controller, herunder:

  • Sikre at alle projektinvolverede får korrekt udfyldt samtykkeerklæring

  • Sikre at skolerne får korrekt udfyldt start- og slutskemaer

  • Sikre at skolerne får timeregistreringerne overleveret rettidigt og korrekt udfyldt

  • Sikre øvrig dokumentation til projektadministrationen til indtastning og til videre behandling ved Erhvervsstyrelsen

    

Aktivitetsopgaver:

 • Facilitering af projektaktiviteterne i samarbejde med projektmedarbejderne og skolerne

 • Sikre gennemførelsen og implementeringen af projektets hovedaktiviteter i samarbejde med projektmedarbejdere og skolerne

 • Planlægge projektaktiviteternes fremdrift i samarbejde med projektlederen for løbende at følge op på projektets effektmål og milepæle

 • Udarbejde KPI-skemaer på baggrund af områdets aktivitetsgennemførsel

 

Projektrelaterede opgaver:

 • Deltage i projektorganisationens møder

 • Samarbejde med projektledelsen og øvrige projektdeltagere omkring mål og udvikling af projektet

 • Samarbejde med projektets kvalitetsmedarbejder omkring indsamling af informationer til evaluering af områdets aktivitetsgennemførsel

 • Forestå administration og dokumentation af koordinationsrelevant information til projektets afrapportering

EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE

Eksterne samarbejdspartnere består af virksomheder og andre relevante samarbejdspartnere til realisering af projektet. 

Der oprettes samarbejde med virksomheder, hvor opgaverne er deltagelse i aktivitetsudviklingen og gennemførelsen.

Iværksætterkoordinatoren sørger for facIlitering af møderne, herunder deling af resultater, og rammerne for de udviklede retningslinjer.

 

Mødeinterval: løbende efter behov.

Please reload

REGNSKAB & DOKUMENTATION

UDGIFTER

Udgifter afholdt før den 31. august 2017 og efter projektets slutdato den 28. februar 2021 kan ikke medtages i projektet – undtaget er revision. Løn afholdt efter d. 28.02.21 medtages ikke.

RAPPORTERING

To gange årligt indsender controller perioderegnskaber og projektleder indsender afrapporteringer for projektet til Erhvervsstyrelsen.

De to årlige afrapporteringer og perioderegnskaber skal være opgjort senest den 28. februar og 31. august og indsendes 3 uger efter opgørelsesdagen.

Partnere skal senest den 5. marts og 5. september fremsende dokumenter til den administrative controller, såfremt udgifterne skal kunne medtages i perioderegnskabet. Er udgifterne ikke fremsendt der, vil de først kunne medtages i den næste regnskabsperiode.

INFORMATIONSPLIGT OG OFFENTLIGGØRELSE

Informer om EU-medfinansiering så meget som muligt – alle projektmaterialer skal have et EU-Logo, og alle deltagere skal informeres om brochure m.m. med samme informationer.

Projektansatte skal medtage logoet i signatur. Generelt gem alt, der dokumenterer dette.

EU-SOCIALFONDSPLAKAT

Alle partnere er forpligtede til at hænge mindst en EU-socialfondsplakat op offentligt på skolen.

Plakaten som minimum udskrives i A3 størrelse.

SUND FINANSIERINGSFORVALTNING

Offentlige midler bruges med omhu.
Det er derfor vigtigt, at der indhentes tilbud på konsulentydelser, der overstiger
 kr. 30.000. Prisoverslag på hjemmesider samt mundtligt eller telefonisk indhentede tilbud anses også som gældende. Vær opmærksom på at alle indhentede tilbud skal kunne dokumenteres. Hvis der som dokumentation benyttes screendumps fra hjemmesider, skal billedet dateres. Hvis der er tale om mundtlige eller telefoniske tilbud skrives et notat hvor ydelsen samt prisen på ydelsen noteres.   

På større beløb (mere end 100.000) skal der indhentes 3 skriftlige tilbud, med mindre ydelsen har været i udbud på skolens hjemmeside eller på udbud.dk. Det valgte tilbud skal ikke nødvendigvis være det billigste, men valget skal beskrives og begrundes.

Tilbudsregler mm. gælder ikke når beløbet betales af 18%, jf. budgettet 18%

Please reload